Longziekten en Werk

In Nederland sterven jaarlijks ruim 3700 mensen aan een beroepsziekte, waarvan 3000 door een beroepslongziekte. Veel longpatiënten kunnen door hun ziekte minder of niet deelnemen aan het arbeidsproces. Het verlies bij longziekten wordt veroorzaakt doordat werknemers met een longziekte gemiddeld 40 dagen per jaar niet productief zijn en dat is 13,5 dagen meer dan mensen zonder longziekte. Longziekten zorgen daarmee voor een totaal verlies aan arbeidsproductiviteit van €1 miljard per jaar.

Vandaar dat in het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekte het terugdringen van het abeidsverzuim door en de sterfte aan een (beroeps)longziekte als één van de speerpunten is gekozen.  De Longalliantie Nederland (LAN) is, mede in samenwerking met de CAHAG,  bezig met de ontwikkeling van aan geaccrediteerde nascholing over longziekten voor bedrijfsartsen. Deze nascholing is gericht op het verbeteren van de kennis van bedrijfsartsen over arbeidsgerelateerde longziekten en de verbetering van de dienstverlening aan werknemers met een longziekte en hun werkgevers.

Van het totaal aantal DALYs (Disability-Adjusted Life Years)  die verloren gaan op de werkvloer wordt ruim 27% veroorzaakt door longziekten.  Met name blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een belangrijke arbeidsgerelateerde oorzaak van longziekten, zoals astma, COPD, longkanker en mesothelioom. Ook cijfers van het RIVM[1], laten zien dat COPD, na rugklachten, verantwoordelijk is voor de meeste verlies aan DALYs van alle beroepsziekten.

De Stichting van de Arbeid heeft  een digitale handreiking inhaleerbare allergenen voor werkgevers en werknemers[2] ontwikkeld.  Door middel van dit instrument  kunnen de bedrijven eigen oplossingen ontwikkelen en uitwisselen gericht op het voorkomen of verminderen van contacten met inhaleerbare allergenen.

Voor werknemers  met astma of COPD zijn er werkwijzers ontwikkeld door de LAN in samenwerking met het longfonds. In deze werkwijzers staan onder meer tips om het werk goed te laten samengaan met een longziekte en informatie over wettelijke regelingen. Deze werkwijzers zijn gratis te bestellen via www.longfonds.nl/bestellen

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

[1] Baars, A.J., S.M.G.J. Pelgrom, F.H.G.M. Hoeymans, M.T.M. van Raay, 2005, Gezondheidseffecten en ziektelast door blootstelling aan stoffen op de werkplek – een verkennend onderzoek, Bilthoven, RIVM.

[2] http://www.handreikinginhaleerbareallergenen.nl/nl/welkom/1/