LAN presenteert rapport Goed Gebruik Inhalatiemedicatie astma / COPD

Inhalatiemedicatie vormt een belangrijk onderdeel van de zorg voor een groot deel van de circa één miljoen mensen met een chronische longziekte. In het kader van het Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten wil de LAN het rendement van inhalatiemedicatie vergroten met 20% (gemeten in kwaliteit van leven van de patiënt per geïnvesteerde euro). Om dit doel te helpen bereiken heeft de LAN het rapport Goed gebruik inhalatiemedicatie astma en COPD uitgebracht.

Het rapport bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat in op inhalatiemedicatie als onderdeel van optimale integrale ketenzorg, zoals beschreven in de Zorgstandaarden astma en COPD. Als iedereen zich houdt aan de integrale ketenzorg kan zoveel mogelijk winst in kwaliteit van leven, doelmatigheid en patiënttevredenheid worden bereikt. Om dit te bereiken worden “leidende principes voor goed gebruik van inhalatiemedicatie astma en COPD” geformuleerd.

Het tweede deel van het rapport start met de conclusie “pas geen preferentiebeleid bij inhalatiemedicatie toe, tenzij binnen randvoorwaarden”. Als integraal ketenbeleid volledig wordt doorgevoerd waarbij tegelijk met kwaliteit en opbrengsten van de behandeling ook oog is voor de kosten, zijn allerlei ingrepen (zoals preferentiebeleid) niet nodig om keuzes van actoren te sturen. Door diverse oorzaken is er vaak geen optimaal integraal ketenbeleid. Preferentiebeleid bij inhalatiemedicatie is niet zonder risico’s voor patiënten, daarom formuleert het rapport “randvoorwaarden voor preferentiebeleid bij inhalatiemedicatie astma en COPD”. 

Het derde deel van het rapport gaat in op het monitoren en evalueren van de voortgang, zodat gerichter kan worden bepaald in hoeverre sprake is van integraal ketenbeleid en welk beleid gevoerd kan worden om optimale kwaliteit, doelmatigheid en patiënttevredenheid te bereiken.